CCTVCCTV

Culture Express

Easy Chinese - 买电话卡

    Today's focus:卡(kǎ ) cardIP卡(IP kǎ ) calling cardSIM卡(SIM kǎ ) SIM card充值卡(chōng zhí kǎ ) charge card我要买......卡.(wǒ yào mǎi......kǎ ) I want to buy a ...card.