CCTVCCTV

Culture Express

Easy Chinese - 叫120急救车

    Today's focus:急救车(jí jiù chē) ambulance我要急救车。(wǒ yào jí jiù chē) I want an ambulance.你在哪里?(nǐ zài nǎ lǐ) Where are you?我在......(wǒ zài......) I am at...